Điều khoản dịch vụ Chương trình liên kết Download LASER BÌNH THUẬN

Hiệp định

Bằng cách đăng ký trở thành Cộng tác viên trong Chương trình Cộng tác viên của Download LASER BÌNH THUẬN (“Chương trình”) bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản Dịch vụ”).

Download LASER BÌNH THUẬN có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản Dịch vụ theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bất kỳ tính năng mới nào bổ sung hoặc nâng cao Chương trình hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới, sẽ phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng Chương trình sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với những thay đổi đó.

Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào dưới đây sẽ dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản của bạn và bị tịch thu bất kỳ khoản thanh toán hoa hồng liên kết chưa thanh toán nào kiếm được trong quá trình vi phạm. Bạn đồng ý tự chịu rủi ro khi sử dụng Chương trình liên kết.

Điều khoản tài khoản

  • Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia Chương trình này.
  • Bạn phải sống ở Việt Nam để trở thành một Affilate.
  • Bạn phải là một con người. Không được phép đăng ký tài khoản bằng “bot” hoặc các phương pháp tự động khác.
  • Bạn phải cung cấp tên đầy đủ hợp pháp, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu để hoàn tất quy trình đăng ký.
  • Thông tin đăng nhập của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một người – một thông tin đăng nhập được chia sẻ bởi nhiều người không được phép.
  • Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình. Download LASER BÌNH THUẬN không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này.
  • Bạn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung được đăng và hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn.
  • Cá nhân hoặc pháp nhân không được duy trì nhiều hơn một tài khoản.
  • Bạn không được sử dụng Chương trình liên kết cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).
  • Bạn không thể sử dụng Chương trình liên kết để kiếm tiền trên tài khoản sản phẩm Download LASER BÌNH THUẬN của riêng bạn.

Liên kết/đồ họa trên trang web của bạn, trong email của bạn hoặc các thông tin liên lạc khác

Khi bạn đã đăng ký Chương trình liên kết, bạn sẽ được chỉ định một Mã liên kết duy nhất. Bạn được phép đặt các liên kết, biểu ngữ hoặc đồ họa khác mà chúng tôi cung cấp cùng với Mã liên kết của bạn trên trang web của bạn, trong email của bạn hoặc trong các thông tin liên lạc khác. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn, kiểu liên kết và tác phẩm nghệ thuật đồ họa để sử dụng trong việc liên kết tới Download LASER BÌNH THUẬN. Chúng tôi có thể thay đổi thiết kế của tác phẩm nghệ thuật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi kích thước của hình ảnh mà không có thông báo thích hợp.

Để cho phép theo dõi, báo cáo và tích lũy phí giới thiệu chính xác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các định dạng liên kết đặc biệt để sử dụng trong tất cả các liên kết giữa trang web của bạn và Download LASER BÌNH THUẬN. Bạn phải đảm bảo rằng mỗi liên kết giữa trang web của bạn và Tải LASER BÌNH THUẬN sử dụng đúng các định dạng liên kết đặc biệt đó. Các liên kết đến Tải xuống LASER BÌNH THUẬN được đặt trên trang web của bạn theo Thỏa thuận này và sử dụng đúng các định dạng liên kết đặc biệt đó được gọi là “Liên kết đặc biệt”. Bạn sẽ chỉ kiếm được phí giới thiệu đối với doanh số bán hàng trên sản phẩm Download LASER BÌNH THUẬN diễn ra trực tiếp thông qua các Liên kết Đặc biệt; chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ lỗi nào của bạn hoặc người mà bạn giới thiệu sử dụng các Liên kết đặc biệt hoặc nhập sai Mã liên kết của bạn, kể cả trong trường hợp lỗi đó có thể dẫn đến việc giảm số tiền đáng lẽ phải trả cho bạn theo Thỏa thuận này.

Các liên kết liên kết phải trỏ đến trang của sản phẩm đang được quảng bá.

Phí giới thiệu / hoa hồng và thanh toán

Để bán Sản phẩm đủ điều kiện nhận phí giới thiệu, khách hàng phải nhấp qua Liên kết đặc biệt từ trang web, email hoặc thông tin liên lạc khác của bạn đến https://download.laserbinhthuan.com và hoàn tất đơn đặt hàng cho một sản phẩm trong thời gian đó phiên họp.

Chúng tôi sẽ chỉ trả tiền hoa hồng cho các liên kết được hệ thống của chúng tôi tự động theo dõi và báo cáo. Chúng tôi sẽ không trả tiền hoa hồng nếu ai đó nói rằng họ đã mua hoặc ai đó nói rằng họ đã nhập mã giới thiệu nếu mã đó không được hệ thống của chúng tôi theo dõi. Chúng tôi chỉ có thể trả tiền hoa hồng cho hoạt động kinh doanh được tạo thông qua các liên kết đặc biệt được định dạng phù hợp đã được hệ thống của chúng tôi tự động theo dõi.

Chúng tôi bảo lưu quyền loại bỏ các khoản hoa hồng kiếm được thông qua các phương pháp bán hàng hoặc tiếp thị gian lận, bất hợp pháp hoặc quá tích cực, đáng ngờ.

Thanh toán chỉ bắt đầu khi bạn đã kiếm được hơn 20$ thu nhập liên kết. Nếu tài khoản liên kết của bạn không bao giờ vượt qua ngưỡng 20$, tiền hoa hồng của bạn sẽ không được nhận hoặc thanh toán. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm thanh toán cho các tài khoản đã vượt quá ngưỡng 20$. Số tiền chưa đủ sẽ được cộng dồn.

Tự nhận mình là đại lý của Download LASER BÌNH THUẬN

Bạn không được đưa ra bất kỳ thông cáo báo chí nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc bạn tham gia Chương trình; hành động như vậy có thể dẫn đến việc bạn chấm dứt Chương trình. Ngoài ra, bạn không được xuyên tạc hoặc tô điểm mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn dưới bất kỳ hình thức nào, nói rằng bạn phát triển các sản phẩm của chúng tôi, nói rằng bạn là một phần của Tải LASER BÌNH THUẬN hoặc thể hiện hoặc ngụ ý bất kỳ mối quan hệ hoặc liên kết nào giữa chúng tôi và bạn hoặc bất kỳ người nào khác hoặc tổ chức trừ khi được cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận này (bao gồm cả việc thể hiện hoặc ngụ ý rằng chúng tôi hỗ trợ, tài trợ, xác nhận hoặc đóng góp tiền cho bất kỳ tổ chức từ thiện hoặc mục đích nào khác).

Bạn không được mua sản phẩm thông qua các liên kết liên kết của mình để sử dụng cho riêng mình. Các giao dịch mua như vậy có thể dẫn đến (theo quyết định riêng của chúng tôi) trong việc giữ lại phí giới thiệu và/hoặc chấm dứt Thỏa thuận này.

Lịch trình thanh toán

Miễn là thu nhập liên kết hiện tại của bạn trên 20$, bạn sẽ được trả tiền mỗi tháng. Nếu bạn chưa kiếm được 20 đô la kể từ lần thanh toán cuối cùng của mình, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn vào tháng tiếp theo sau khi bạn vượt qua ngưỡng.

Định nghĩa khách hàng

Khách hàng mua sản phẩm thông qua Chương trình này sẽ được coi là khách hàng của chúng tôi. Theo đó, tất cả các quy tắc, chính sách và quy trình vận hành của chúng tôi liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng, dịch vụ khách hàng và bán sản phẩm sẽ áp dụng cho những khách hàng đó. Chúng tôi có thể thay đổi các chính sách và quy trình vận hành của mình bất kỳ lúc nào. Ví dụ: chúng tôi sẽ xác định giá phải trả cho các sản phẩm được bán theo Chương trình này theo chính sách giá của chúng tôi. Giá sản phẩm và tính sẵn có có thể thay đổi theo thời gian. Vì những thay đổi về giá có thể ảnh hưởng đến Sản phẩm mà bạn đã liệt kê trên trang web của mình, nên bạn không nên hiển thị giá sản phẩm trên trang web của mình. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để trình bày thông tin chính xác, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính sẵn có hoặc giá cả của bất kỳ sản phẩm cụ thể nào.

Trách nhiệm của bạn

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc phát triển, vận hành và bảo trì trang web của mình cũng như đối với tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web của bạn. Ví dụ: bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về:

– Hoạt động kỹ thuật của trang web của bạn và tất cả các thiết bị liên quan
– Đảm bảo việc hiển thị các Liên kết Đặc biệt trên trang web của bạn không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ hạn chế hoặc yêu cầu nào do bên thứ ba lưu trữ trang web của bạn đặt ra cho bạn)
– Tính chính xác, trung thực và phù hợp của các tài liệu được đăng trên trang web của bạn (bao gồm, trong số những thứ khác, tất cả các tài liệu liên quan đến Sản phẩm và bất kỳ thông tin nào bạn đưa vào hoặc liên kết với các Liên kết Đặc biệt)
– Đảm bảo rằng các tài liệu được đăng trên trang web của bạn không vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào (ví dụ: bao gồm bản quyền, thương hiệu, quyền riêng tư hoặc các quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác)
– Đảm bảo rằng các tài liệu được đăng trên trang web của bạn không mang tính bôi nhọ hoặc bất hợp pháp
– Đảm bảo rằng trang web của bạn tiết lộ chính xác và đầy đủ, thông qua chính sách quyền riêng tư hoặc cách khác, cách bạn thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ dữ liệu được thu thập từ khách truy cập, bao gồm, nếu có, các bên thứ ba (bao gồm cả nhà quảng cáo) có thể cung cấp nội dung và/hoặc quảng cáo và thu thập thông tin trực tiếp từ khách truy cập và có thể đặt hoặc nhận dạng cookie trên trình duyệt của khách truy cập.

Tuân thủ pháp luật

Là một điều kiện để bạn tham gia Chương trình, bạn đồng ý rằng trong khi bạn là người tham gia Chương trình, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật, pháp lệnh, quy tắc, quy định, lệnh, giấy phép, giấy phép, bản án, quyết định hoặc các yêu cầu khác của bất kỳ cơ quan chính phủ nào có thẩm quyền đối với bạn, cho dù các luật đó, v.v. hiện đang có hiệu lực hay sau này có hiệu lực trong thời gian bạn là người tham gia Chương trình. Không giới hạn nghĩa vụ nêu trên, bạn đồng ý rằng với điều kiện tham gia Chương trình, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành (liên bang, tiểu bang hoặc luật khác) điều chỉnh email tiếp thị, bao gồm nhưng không giới hạn, Đạo luật CAN-SPAM năm 2003 và tất cả luật chống thư rác khác.

Thời hạn của Thỏa thuận và Chương trình

Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu khi chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký Chương trình của bạn và sẽ kết thúc khi một trong hai bên chấm dứt. Bạn hoặc chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do, bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng và xóa khỏi trang web của mình tất cả các liên kết đến https://download.laserbinhthuan.com và tất cả các nhãn hiệu, trang phục thương mại và logo của chúng tôi cũng như tất cả các tài liệu khác do chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi cung cấp cho bạn theo đây hoặc liên quan đến Chương trình. Tải LASER BÌNH THUẬN có quyền kết thúc Chương trình bất cứ lúc nào. Sau khi chấm dứt chương trình, Tải LASER BÌNH THUẬN sẽ thanh toán bất kỳ khoản thu nhập chưa thanh toán nào được tích lũy trên 20$.

Chấm dứt

Download LASER BÌNH THUẬN theo quyết định riêng của mình, có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Chương trình hiện tại hoặc trong tương lai, hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác của Download LASER BÌNH THUẬN, vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Việc chấm dứt Dịch vụ như vậy sẽ dẫn đến việc hủy kích hoạt hoặc xóa Tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập vào Tài khoản của bạn, đồng thời tịch thu và từ bỏ tất cả các khoản hoa hồng tiềm năng hoặc sẽ được trả trong Tài khoản của bạn nếu chúng kiếm được thông qua gian lận, bất hợp pháp hoặc phương pháp bán hàng hoặc tiếp thị quá tích cực, đáng ngờ. Download LASER BÌNH THUẬN có quyền từ chối phục vụ bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Mối quan hệ của các bên

Bạn và chúng tôi là những nhà thầu độc lập và không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ tạo ra bất kỳ quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại, đại diện bán hàng hoặc mối quan hệ việc làm nào giữa các bên. Bạn sẽ không có quyền đưa ra hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị hoặc tuyên bố nào thay mặt chúng tôi. Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, cho dù trên trang web của bạn hay cách khác, có thể mâu thuẫn với bất kỳ điều gì trong Phần này.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả (hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu, lợi nhuận hoặc dữ liệu) phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Chương trình, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. Hơn nữa, tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này và Chương trình sẽ không vượt quá tổng phí giới thiệu đã trả hoặc phải trả cho bạn theo Thỏa thuận này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý đối với Chương trình hoặc bất kỳ sản phẩm nào được bán thông qua Chương trình (bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm về tính phù hợp, khả năng bán được, không vi phạm hoặc bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào phát sinh từ quá trình thực hiện, giao dịch hoặc sử dụng thương mại). Ngoài ra, chúng tôi không tuyên bố rằng hoạt động của Download LASER BÌNH THUẬN sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi nào.

Điều tra độc lập

BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA NÓ. BẠN HIỂU RẰNG CHÚNG TÔI CÓ THỂ BẤT CỨ LÚC NÀO (TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP) MỜI KHÁCH HÀNG GIỚI THIỆU VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ THỂ KHÁC VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CÓ TRONG THỎA THUẬN NÀY HOẶC VẬN HÀNH CÁC TRANG WEB TƯƠNG TỰ HOẶC CẠNH TRANH VỚI TRANG WEB CỦA BẠN. BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP MONG MUỐN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHÔNG DỰA VÀO BẤT KỲ SỰ ĐẠI DIỆN, BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ NÀO KHÁC NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG THỎA THUẬN NÀY.

Trọng tài

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận này theo bất kỳ cách nào (bao gồm mọi vi phạm thực tế hoặc bị cáo buộc ở đây), mọi giao dịch hoặc hoạt động theo Thỏa thuận này hoặc mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi sẽ được đệ trình lên trọng tài bí mật, ngoại trừ trường hợp đó, trong phạm vi bạn đã vi phạm hoặc đe dọa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi có thể tìm kiếm lệnh cấm hoặc biện pháp cứu trợ thích hợp khác tại bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào (và bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm không độc quyền tại các tòa án đó) hoặc bất kỳ tòa án nào khác có thẩm quyền tài phán . Trọng tài theo thỏa thuận này sẽ được tiến hành theo các quy tắc hiện hành của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Phán quyết của trọng tài sẽ có giá trị ràng buộc và có thể được đưa ra như một phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trọng tài theo Thỏa thuận này sẽ không được tham gia vào trọng tài liên quan đến bất kỳ bên nào khác tuân theo Thỏa thuận này, cho dù thông qua thủ tục tố tụng trọng tài tập thể hay cách khác.

Điều khoản khác

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Hoa Kỳ, mà không tham chiếu đến các quy tắc điều chỉnh việc lựa chọn luật. Bạn không thể chuyển nhượng Thỏa thuận này, theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Theo hạn chế đó, Thỏa thuận này sẽ ràng buộc, mang lại lợi ích và có hiệu lực thi hành đối với các bên cũng như những người kế thừa và chuyển nhượng tương ứng của họ. Việc chúng tôi không thực thi nghiêm ngặt việc thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền của chúng tôi trong việc thực thi điều khoản đó sau đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này.

Việc Download LASER BÌNH THUẬN không thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Điều khoản Dịch vụ sẽ không cấu thành sự khước từ quyền hoặc quy định đó. Điều khoản Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và  Download LASER BÌNH THUẬN và chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa bạn và Download LASER BÌNH THUẬN (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản Dịch vụ ).